News & Media |  Donate  |  Contact Us | 
SFDPH Home
Search
 
Frequently
Asked Questions
  
San Francisco Health Network

We're moving to sf.gov, a user-centered, services-first, accessible website.

Environmental Health

Mga Panibagong Regulasyon para sa Artikulo 31 ng Kodigo ng Kalusugan

BayView

 

 

Ang Direktor ng Kalusugan sa Kalikasan (Environmental Health) ay nagnanais na marinig ang inyong mga komento tungkol sa iminungkahing bagong Mga Regulasyon para sa Artikulo 31 ng Kodigo ng Kalusugan (Health Code Article 31). Ang mga pagbabago ay makakaaapekto sa mga kumpanyang naghuhukay at naglilipat ng lupa sa proyekto ng The Shipyard at sa mga planong kanilang isinumite upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Mangyaring suriin ang mga iminungkahing pagbabago sa Mga Regulasyon sa pamamagitan ng pag-click

 

 

BayView

 

 

 

Ang Artikulo 31 ay naaangkop sa The Shipyard para sa mga malalaking proyekto ng paglipat ng lupa at

 

 

 

BayView

 

maliliit na trabaho tulad ng paglalagay at pagpapanatili ng mga landscape sa mga pangmadlang lugar.

 

 

 

 

Mga Katanungan? 415-252-3967  

 

Making a Complaint

If you would like to make a complaint, you may call 311, or if you are calling from a cell phone or outside the county, dial (415) 701-2311.

311 City Customer Service Agency - Service 24x7

San Francisco Department of Public Health Environmental Health Branch